Venezia, sabato 6 ottobre 2012. Matrimonio Daniele e Valquiria. (image by Graziano Quaglia)
Venezia, sabato 6 ottobre 2012. Matrimonio Daniele e Valquiria.
©Graziano Quaglia
lightstalkers.org/graziano-quaglia | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
http://profotoonline.photoshelter.com/
Icon-previous Icon-next