Body builders, Sapri, 2000 (image by Giampiero Assumma)
Body builders, Sapri, 2000
©Giampiero Assumma
lightstalkers.org/giampiero-assumma | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
www.giampieroassumma.com
Icon-previous Icon-next